Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování

PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE

společnosti PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování právních služeb na platformě PRÁVNÍ SLUŽBY ONLINE (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany společnosti

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, IČ 092 04 342, DIČ CZ09204342, se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana 1157/32, PSČ 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39395
(dále jen „PELECH LEGAL“),

Klientovi – fyzické nebo právnické osobě (dále jen „Klient“), která uzavírá s PELECH LEGAL smlouvu o poskytování právní služby online za použití elektronického formuláře na webové adrese

www.pelechlegal.cz/pravni-sluzby-online

(PELECH LEGAL a Klient společně též jen jako „Smluvní strany“)

2. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané distančně za použití elektronického webového formuláře dle předchozího článku. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi PELECH LEGAL a Klientem se tyto Všeobecné obchodní podmínky nevztahují.

3. Pro účely Všeobecných obchodních podmínek platí následující vymezení pojmů.

Právní služba online – způsob, jakým má být právní služba poskytnuta, jednotlivé Právní služby jsou rozděleny na kategorie – e-mailem, telefonicky & videokonferenčně a expresně osobně.

Elektronický webový formulář – formulář v elektronické podobě, prostřednictvím kterého je distančním způsobem uzavírána smlouva o právní službě online mezi PELECH LEGAL a Klientem (dále jen „Smlouva“; formulář dostupný na adrese www.pelechlegal.cz/pravni-sluzby-online).

občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II.
Informační povinnost

1. Klient odesláním Elektronického webového formuláře potvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek, dále potvrzuje, že mu byly ze strany PELECH LEGAL v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy distančním způsobem poskytnuty srozumitelně informace v souladu s ustanovením § 1811 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, a to:

  • označení a sídlo, kontaktní údaje a totožnost advokáta zastupujícího PELECH LEGAL;
  • označení kategorie Právní služby online;
  • cena Právní služby online;
  • způsob platby a plnění ze strany PELECH LEGAL, což je podrobně upraveno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách;
  • údaje o právech z vadného plnění v souvislosti s poskytnutím Právní služby online;
  • údaje o době trvání smlouvy uzavřené prostřednictvím Elektronického webového formuláře a podmínky jejího ukončení, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, což je uvedeno podrobně v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

2. Klient odesláním Elektronického webového formuláře potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Je-li Klient fyzickou osobou, výslovně odesláním Elektronického webového formuláře potvrzuje, že je svéprávnou osobou podle občanského zákoníku. Pokud je Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba, která jménem právnické osoby vyplnila Elektronický webový formulář za Klienta, že je oprávněna v této záležitosti Klienta zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tímto způsobenou.

III.
Předmět závazkového vztahu

1. Předmětem závazkového vztahu, který vzniká uzavřením smlouvy distančně mezi PELECH LEGAL a Klientem, za podmínek dle Všeobecných obchodních podmínek je poskytnutí Právní služby online ze strany PELECH LEGAL Klientovi v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Přesný obsah Právní služby online vyplývá z obsahu odeslaného Elektronického webového formuláře, ve kterém Klient specifikuje požadovanou Právní službu online. Elektronický webový formulář má povahu závazné objednávky ve chvíli, kdy Klient odešle Elektronický webový formulář ke zpracování.

IV.
Uzavření Smlouvy

1. Právní služba online bude poskytnuta na základě Smlouvy uzavřené v českém jazyce.

2. V prvním kroku Klient na webové stránce PELECH LEGAL zvolí Právní službu online, resp. způsob, jakým má být Právní služba online poskytnuta v Elektronickém webovém formuláři. Klient dále uvede preferované datum pro poskytnutí Právní služby online. Preferované datum se nevztahuje na Právní službu online prostřednictvím e-mailu (viz článek VI. odst. 1 Všeobecných obchodních podmínek). Klient dále zvolí preferovanou denní dobu, tedy dopoledne či odpoledne. Klient bude následně přesměrován na druhou část Elektronického webového formuláře, kde Klient vyplní následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul, zda je fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikající či právnickou osobou, e-mail a telefon. Klient následně popíše a vyspecifikuje svou situaci v souladu s článkem VI. Všeobecných obchodních podmínek.

3. K uzavření Smlouvy je potřeba souhlasného projevu vůle Klienta a PELECH LEGAL. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy distančně prostřednictvím Elektronického webového formuláře považuje odeslání vyplněného Elektronického webového formuláře v souladu s odst. 2 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

4. Klient bere na vědomí, že PELECH LEGAL je oprávněna jeho objednávku Právní služby online učiněnou vyplněním a odesláním Elektronického webového formuláře po předběžném posouzení odmítnout. Odsouhlasí-li PELECH LEGAL objednávku Právní služby online Klienta učiněnou vyplněním a odesláním Elektronického webového formuláře, a to e-mailovou zprávou potvrzující objednávku Právní služby online Klienta, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího e-mailu k uzavření Smlouvy. Uzavřením se Smlouva stává účinnou.

5. Uzavřením Smlouvy se PELECH LEGAL zavazuje Klientovi poskytnout Právní službu online v souladu s odeslaným Elektronickým webovým formulářem a Klient se zavazuje za toto poskytnutí Právní služby online zaplatit sjednanou cenu v souladu s odeslaným Elektronickým webovým formulářem.

6. Platba ze strany Klienta za poskytnutí Právní služby online ze strany PELECH LEGAL probíhá prostřednictvím zaslání faktury – daňového dokladu (dále jen „Faktura“) ze strany PELECH LEGAL na kontaktní e-mail Klienta uvedený v Elektronickém webovém formuláři. Faktura za poskytnutou Právní službu online prostřednictvím e-mailu bude Klientovi zaslána spolu s odpovědí na jeho právní dotaz či popis jeho situace. Faktura za poskytnutou Právní službu online telefonicky či videokonferenčně bude Klientovi zaslána na kontaktní e-mail Klienta po ukončení telefonického či videokonferenčního hovoru. Faktura za poskytnutou Právní službu online expresně osobně bude Klientovi předána ve fyzické formě po ukončení schůzky a současně zaslána v elektronické formě na kontaktní e-mail Klienta.

7. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Smlouvy, Klient, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním Elektronického webového formuláře výslovně žádá, aby mu byla Právní služba online poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření Smlouvy. Klient pak nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, byla-li mu Právní služba online již poskytnuta.

8. Klient bere na vědomí, že poskytnutí Právní služby online v souladu se Smlouvou je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Elektronického webového formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení Klientovy věci, v zaslání veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má PELECH LEGAL právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

V.
Poskytování Právní služby online

Osoby pověřené k poskytnutí Právní služby online dle Smlouvy poskytnou Právní službu online za použití potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí. Klient se tímto zavazuje před poskytnutím Právní služby online poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejm. sdělit řádně a včas veškeré potřebné informace vztahující se k jeho záležitosti a poskytnout k nim veškeré potřebné podklady.

VI.
Specifikace Právní služby online

1. V rámci Právní služby online poskytnuté prostřednictvím e-mailu se jedná o právní službu poskytovanou výlučně písemně, a to prostřednictvím zaslání písemné odpovědi na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Elektronickém webovém formuláři. Obsahem služby v rámci tohoto typu Právní služby online je právní informace v rozsahu max. jedné normostrany jako odpovědi na dostatečně přesně popsanou a vyspecifikovanou situaci konkrétního Klienta. Obsahem této Právní služby online není zpracování rozsáhlých právních stanovisek, přezkoumávání či vytváření právních dokumentů či smluv. Odesláním písemné odpovědi na e-mail uvedený Klientem v Elektronickém webovém formuláři se považuje Právní služba online za poskytnutou. Rozsah písemné odpovědi zaslané na e-mail Klienta se může lišit v závislosti na individualitě a složitosti popisu, popř. položené otázky. Právní služba online poskytovaná prostřednictvím e-mailu, bude Klientovi poskytnuta v závislosti na čase odeslání Elektronického webového formuláře. Pokud bude Elektronický webový formulář odeslán do 15:00 hod., bude Klientovi Právní služba online poskytnuta do druhého pracovního dne. Pokud Klient odešle Elektronický webový formulář déle než v 15:00 hod., má se za to, že jej odeslal až následující den a Právní služba online prostřednictvím e-mailu mu bude poskytnuta do dalšího následujícího pracovního dne.

2. V rámci Právní služby online poskytnuté prostřednictvím telefonického či videokonferenčního hovoru se jedná o právní službu poskytovanou výlučně prostřednictvím GSM hovoru, případně prostřednictvím některé z platforem pro VOIP (Voice Over Internet Protocol) hovor v termínu navrhnutém Klientem v Elektronickém webovém formuláři a následně oboustranně potvrzeném PELECH LEGAL a Klientem. Přesný termín hovoru bude zaslán na kontaktní e-mail Klienta uvedený v Elektronickém webovém formuláři. Obsahem tohoto typu Právní služby online je ústně sdělená odpověď na dostatečně přesně vyspecifikovaný dotaz, či popis situace Klienta. Obsahem této Právní služby online není zpracování rozsáhlých právních stanovisek, přezkoumávání či vytváření právních dokumentů či smluv. Klient bere na vědomí, že PELECH LEGAL v rámci přípravy Právní služby online vychází pouze ze skutečností sdělených ze strany Klienta prostřednictvím Elektronického webového formuláře. Klient bere na vědomí, že v rámci tohoto typu Právní služby online nemusí být vždy možné odpovědět doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec jím sdělených informací a skutečností. Tato Právní služba online se považuje za poskytnutou ukončením telefonického či videokonferenčního hovoru. Za ukončení telefonického či videokonferenčního hovoru se nepovažuje ukončení z technických důvodů, v takovém případě má Klient nárok na náhradní termín poskytnutí tohoto typu Právní služby online ve zbývající délce trvání. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu hovoru ze strany Klienta a nedohodnou-li se PELECH LEGAL a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.

3. V rámci Právní služby online poskytované expresně osobně se jedná o právní službu poskytnutou prostřednictvím osobní schůzky v sídle PELECH LEGAL. Obsahem tohoto typu Právní služby online je ústně sdělená odpověď na dostatečně přesně vyspecifikovaný dotaz, či popis situace Klienta. Obsahem této Právní služby online není zpracování rozsáhlých právních stanovisek, přezkoumávání či vytváření právních dokumentů či smluv. Klient bere na vědomí, že PELECH LEGAL v rámci přípravy Právní služby online vychází pouze ze skutečností sdělených ze strany Klienta prostřednictvím Elektronického webového formuláře. Klient bere na vědomí, že v rámci tohoto typu Právní služby online nemusí být vždy možné odpovědět doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec jím sdělených informací a skutečností. Tato Právní služba online se považuje za poskytnutou ukončením osobního jednání ze strany PELECH LEGAL. Termín poskytnutí tohoto typu Právní služby online je Klientem navržen v rámci Elektronického webového formuláře a následně potvrzen ze strany PELECH LEGAL prostřednictvím zaslaného e-mailu na kontaktní e-mail Klienta. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se osoba pověřená poskytnutím Právním služby online a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.

VII.
Další ujednání

1. Klient bere na vědomí, že PELECH LEGAL není oprávněna bez výslovného souhlasu Klienta ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem. Klient dále bere na vědomí, že osoba pověřená PELECH LEGAL k poskytnutí Právní služby online nesmí v případném řízení uvádět údaje či navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta. Klient dále bere na vědomí, že osoby pověřené PELECH LEGAL k poskytnutí Právní služby online jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, „etickým kodexem“, a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.

2. Klient bere na vědomí, že Právní služba online mu bude poskytnuta osobami pověřenými PELECH LEGAL poskytnutím Právní služby online, a to jménem PELECH LEGAL a na její účet. Pokud to vyplývá z procesních předpisů nebo ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“) anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z osob pověřených poskytnutím Právní služby online vlastním jménem na účet PELECH LEGAL. Současně Klient bere na vědomí, že ve smyslu zákona o advokacii je PELECH LEGAL pojištěna, přičemž toto pojištění co do výše krytí škod činí částku 50.000.000,- Kč. Klient dále bere také na vědomí, že PELECH LEGAL ve smyslu § 15e zákona o advokacii trvale spolupracuje s dalšími advokáty, kteří v rámci ní smluvně na její adrese působí a kteří patří mezi osoby pověřené poskytnutím Právní služby online. Odpovědná za poskytnutí Právní služby online je ve smyslu zákona o advokacii PELECH LEGAL. PELECH LEGAL také Klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

3. Klient dále bere na vědomí, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.

4. Osoby pověřené PELECH LEGAL k poskytnutí Právní služby online jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii může této povinnosti mlčenlivosti advokáta (který je osobou pověřenou poskytnutím Právní služby online) zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li Klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou. PELECH LEGAL je povinna zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. PELECH LEGAL nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není PELECH LEGAL vázána v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

VIII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy

1. Klient, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, s výjimkou uvedenou v článku IV. odst. 7 Všeobecných obchodních podmínek. PELECH LEGAL jakožto advokátní kancelář a poskytovatel Právní služby online má právo vypovědět Smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 a 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Nebyla-li právní služba online ještě poskytnuta, cena za poskytnutí Právní služby online nebude Klientem placena v případě výpovědi Smlouvy. Strany si výslovně sjednávají, že PELECH LEGAL nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat PELECH LEGAL, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Klient je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek uvedených v tomto zákoně. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na e-mailové adrese office@pelechlegal.cz.

2. Uplatnění práva z vadného plnění musí vždy obsahovat jméno a příjmení nebo název Klienta a popis konkrétních, Klientem spatřovaných nedostatků, resp. musí zde být uvedeno, v čem konkrétně Klient spatřuje vadu z plnění ze strany PELECH LEGAL, dále jaké konkrétní právo Klient uplatňuje. Specifikace nedostatku musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla PELECH LEGAL objektivně posoudit.

3. PELECH LEGAL se uplatnění práva z vadného plnění zavazuje řešit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy jí bude e-mail doručen. Po posouzení a vyřízení práva z vadného plnění bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn e-mailem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek či k jejich části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení Všeobecných obchodních podmínek či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Všeobecných obchodních podmínek a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání Všeobecných obchodních podmínek. PELECH LEGAL se zavazuje nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl Všeobecných obchodních podmínek zůstal zachován.

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách PELECH LEGAL (http://www.pelechlegal.cz/pravni-sluzby-online) a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021.

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář