Odměna

za poskytování právních služeb

Odměna

Právní služby jsou poskytovány na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Způsoby určování odměn za poskytování právních služeb jsou regulovány vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (advokátní tarif).

Podle advokátního tarifu lze sjednat individuálně na základě smlouvy s klientem odměnu právních služeb ve smluvní výši, tzn. pro jednotlivé případy odlišně především z důvodu různorodosti jednotlivých případů a dle etického kodexu je advokát rovněž oprávněn sjednat smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě nebo na výsledku dané věci.

Pokud není odměna stanovena smluvně, řídí se její výše ustanovením advokátního tarifu o mimosmluvní odměně. Cena za právní služby zahrnuje odměnu advokáta za jednotlivé úkony právní služby a dále náhradu hotových výdajů. Sazba mimosmluvní odměny za jeden právní úkon právní služby stanovené dle advokátního tarifu se odvozuje od tarifní hodnoty věci, což je výše peněžitého plnění, nebo cena věci či práva v době započetí úkonu právní služby.

Paušální odměna

V případě, že poptáváte větší množství právních služeb, či z poptávky vyplyne dlouhodobá a pravidelná spolupráce, lze sjednat paušální odměnu, v rámci které nemusí klient hradit další výdaje za poskytnuté právní služby. Paušální odměna je splatná zpravidla měsíčně. Výše paušální odměny a další podmínky poskytování právních služeb se sjednávají individuálně, a to v závislosti na objemu právních služeb a jejich časové a odborné náročnosti. Paušální odměna za poskytování právních služeb je vhodná především pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů za právní služby i v situacích, ve kterých by byl jinak klient vzhledem k vyšší potřebě právních služeb v daném období vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na poskytnuté právní služby.

Hodinová a výkonnostní odměna

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, preferuje při sjednávání odměn za poskytování právních služeb tzv. hodinovou odměnu, odvozovanou od skutečně vynaloženého času na konkrétní věc, anebo odměnu stanovenou podílem na hodnotě či výsledku věci. Výše odměn jsou sjednávány individuálně v závislosti na druhu, složitosti a časové náročnosti skutkových a právních problémů spjatých s danou věcí. Hodinová odměna je účtována za každou započatou hodinu poskytování právních služeb. K vyúčtované odměně za poskytnuté právní služby je připočítávána příslušná zákonná sazba DPH.