Publikace

JUDr. Josef Pelech, Ph.D.

Publikace

  • PELECH, J. Pár poznámek k promlčení zástavního práva a jím zajištěné pohledávky z pohledu de lege lata a de lege ferenda. Právní rozhledy, 2010, č. 8, s. 295–297. ISSN 1210-6410.
  • PELECH, J. Uspokojení ze zástavního práva zajišťujícího promlčený dluh z pohledu principu akcesority. Právní rozhledy, 2011, č. 18, s. 664–665. ISSN 1210-6410.
  • PELECH, J. Zástavní a podzástavní právo. In HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 302 s. ISBN 978-80-7380-718-4. s. 234–247.
  • PELECH, J. Zástavní a podzástavní právo. In HURDÍK, J. et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 311 s. ISBN 978-80-7380-495-4, s. 245–258.
  • PELECH, J. Zástavní a podzástavní právo. In HURDÍK, J. et al. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 308 s. ISBN 978-80-7380-377-3, s. 244–256.
  • PELECH, J. Zástavní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 192 s. ISBN 978-80-7380-466-4.
  • PELECH, J. in BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 2733 s. ISBN 978-80-7380-451-0, s. 66–79.
  • PELECH, J. in RABAN, P. a kol. Závazkové právo. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 s. ISBN 978-80-87713-18-1, s. 83–104.