Právní oblasti

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář zastává názor, že kvalita poskytovaných právních služeb je nedílně spjata se znalostí celého právního řádu se vší provázaností a s možností odvození všech konsekvencí konkrétního případu.

Pro přehlednost uvádíme následující právní oblasti:

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených a uplatňování jejich nároků na náhradu škody v trestním řízení
 • zastupování právnických osob podle zákona o odpovědnosti právnických osob
 • a další

Občanské právo

 • smluvní agenda
 • zajištění a utvrzení dluhu
 • správa pohledávek
 • nemovitosti & finance
 • rodinné právo
 • právo duševního vlastnictví
 • a další

Obchodní právo

 • korporátní právo
 • firemní právo
 • smluvní agenda obchodněprávní
 • zakládání a likvidace obchodních společností
 • fúze a akvizice
 • cenné papíry
 • a další

Správní právo

 • přestupkové řízení
 • přestupkové řízení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích vč. bodové agendy
 • stavební právo a s ním související právní předpisy
 • komunální právo
 • a další

Pracovní právo

 • spory zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • pracovní smlouvy
 • a další

Další právní oblasti

  • insolvenční právo
  • právo veřejných zakázek
  • sportovní právo
  • soudní, správní a rozhodčí řízení
  • správa a ochrana majetku (Asset protection)
  • outsourcing právních služeb
  • internetové a počítačové právo
  • ochrana osobních údajů (GDPR)
  • právní rozbory, audity a konzultace
  • evropské právo
  • a další